Leírás

Ennek a 60 kredites programnak az a célja, hogy a hallgatókkal mélyebben megismertesse a Bibliát és a keresztyén hitet, elősegítse lelki növekedésüket, és bátorítsa őket, hogy jobban vegyenek részt a helyi gyülekezet életében. 

Az ETCE (korábban EEAA) által akkreditált oklevelet adó program megfelel a hivatásos szolgálati alapképzés első évének. 

OKTATÁSI CÉLOK, ELÉRNI KÍVÁNT EREDMÉNYEK:

A lelki formálódás oklevelét megszerző hallgatók:

• alapvetően ismerik a Szentírást (CN1)* és a keresztyén hit  alapjait, különösen wesleyánus szemszögből (CN2);
• alapos ismeretekkel és világos látással rendelkeznek az egyház küldetését (CN3), valamint az egyháznak a világgal és a világ lakóival kapcsolatos feladatait (CT3) illetően;
• saját életükben alkalmazni kezdték az elsajátított ismereteket (CH1);
• a lelki fegyelem különböző területeinek megismerése révén (CH4) mindennapi életük (CT4) és személyiségük (CH2) minden területén növekednek a szent életre való törekvésükben;
• növekvő önismerettel rendelkeznek (CH5), és Isten szolgáiként részt vesznek az ő e világi missziójában (CH3).

Megjegyzés: A tantervet azzal az elgondolással alakítottuk ki, hogy egyetlen oktatási program sem teljes, hanem az élethosszig tartó tanulás alapvetésének tekintendő.
* A rövidítések az elérni kívánt tanulási eredményekre utalnak, melyeket a IV. részben írtunk le.

ALAPKÖVETELMÉNYEK

• Csak a sikeresen lezárt kurzusok számítanak be az eredménybe.
• A hallgatóknak minimálisan legalább 60 kreditet kell teljesíteniük a következő felosztásban:

Klaszter

Kurzus

ECTS Kredit

A. Bible
15 kredit

Bevezetés az Ószövetségbe
Bevezetés az Újszövetségbe
A bibliai tanulmányok alapjai

5
5
5
B. Teológia, hagyomány, identitás
6 kredit

Bevezetés a teológiába
Szentség és identitás 

3
3

C. Isten missziója, egyház, hivatás
15 kredit

Isten missziója és az Egyház
Küldetés és személyes szolgálat
Lelki formálódás
Mentori program
Evangelizáció és gyülekezet vagy Keresztyén istentisztelet
Hitoktatás

3
2
3
1
3
3

D. Szolgálati készségek
4 kredit

Szabadon választható kurzusok: Igehirdetés; Az ifjúság- és családszolgálat alapjai; Pasztorológia
Gyülekezetvezetés
Praktikum

 

3
1

E. Tanulási készségek és általános tanulmányok
2 kredit
  

EuNC orientáció
Tanulmányi készségek elsajátítása 

0
2
Szabadon választható tárgyak   18

Összesen

  60