EuNC-ről

Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) a wesleyánus-arminiánus teológiai hagyományok alapjain álló egyházakban végzendő szolgálatra való felkészítést és képzést biztosító szakirányú főiskola. A tanmenet célja, hogy a hallgatók személyi fejlődése, lelki formálódása, a teológiai ismeretek és a szolgálati kompetenciák elsajátítása azért, hogy Krisztushoz egyre inkább hasonlóvá formálódó tanítványokat készítsünk fel a keresztény szolgálatra. 

RÖVID TÖRTÉNET

Az EuNC-t a Názáreti Egyház saját képzési központjaként hozta létre azzal a szándékkal, hogy keresztény szolgálókat képezzen Európában és a FÁK országaiban. Működését bentlakásos iskolaként 1965-ben kezdte meg a németországi Büsingenben. 2011-re átszervezésen ment át, aminek eredményeképpen decentralizált modellt követő főiskolává alakult.
Európa országaiban valamint a FÁK országokban összesen több mint 17 helyen alakultak kihelyezett Oktatási központok. Az oktatás módszere és annak kivitelezése az elmúlt évek során több változáson ment át, azonban az EuNC eredeti célja változatlanul megvalósul: vezetőket és keresztény szolgálókat készít fel a keresztyén szolgálatra. 
Magyarországon a Wesley Teológiai Szövetség működteti, és örömmel fogadunk más keresztyén hitbeli tradíciókon álló felekezetekből érkező hallgatókat is. 

Image

AZ ISKOLA JELLEGE

Az EuNC számos programot kínál. Célkitűzése többek között az is, hogy az oktatás az egyházzal karöltve valódi változást hozzon létre a gyülekezet Istentől kapott küldetésének betöltésében; mégpedig abban, hogy az evangélium jó hírével elérje a világot. Arra törekszünk, hogy a hallgatók élete olyan változáson menjen át, melynek eredményeként jobban tudnak kapcsolódni a valósághoz és annak minden kontextusához. Annak ellenére, hogy az iskola decentralizált, az EuNC minden helyszínen ugyanazt a programot kínálja kontextualizált módon, azaz a helyi adottságokhoz igazodva és a lokálisan felmerülő szükségek és feladatok szerint segíti a hallgatók felkészülését.

Image

TANULMÁNYOK

Az EuNC jelenleg három olyan programot kínál, melyet a European Council for Theological Education (ECTE - Teológiai Oktatás Európai Tanácsa) akkreditál: a Lelki formálódás bizonyítványa (60 kredit), a Keresztyén Szolgálat Diploma (120 kredit), és az Alkalmazott Teológia Diploma (180 kredit). Az oktatás tanórás és digitális formában is választható, mivel az e-learning tanítási forma is akkreditálva van. A fentiekről részletes információ található az EuNC Tanulmányi Tájékoztatóban.

 

Image

HITVALLÁS

Az Európai Názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, és annak alapelveit tükrözi: a szentséget és a missziót hangsúlyozó keresztyének vagyunk. A főiskola tantervét, tanítását és viselkedési normáit a Názáreti Egyház Egyházrendjében jóváhagyott hitvallás vezérli. Az EuNC szívesen fogad más keresztyén felekezetekből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás jellege és minősége.


Hitvallás:

  1. Hiszünk az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  2. Hisszük, hogy a teljes mértékben Istentől ihletett ószövetségi és újszövetségi Szentírás magában foglalja a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. 
  3. Hisszük, hogy minden emberi lény bukott természettel születik, és ezért hajlamos a rosszra – mégpedig szakadatlanul. Ennek következtében reménytelenül és örökre elveszett.
  4. Hisszük, hogy az egész emberiség részesülhet Jézus Krisztus engesztelésében; mindazok pedig, akik megbánják bűneiket és hisznek az Úr Jézus Krisztusban, megigazulnak, újjászületnek, és megszabadulnak a bűn hatalmából.
  5. Hisszük, hogy az újjászületést követően a hívőkben az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által végbe kell mennie a teljes megszentelődésnek is.
  6. Hisszük, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz az újjászületésről, valamint a hívők teljes megszentelődéséről.
  7. Hisszük, hogy Urunk visszatér, a halottak feltámadnak, és eljön az utolsó ítélet.
Image