Leírás

A program 120 kreditet ad és célja, hogy a hallgatókat felkészítse a helyi gyülekezetben végzett szolgálatra. A programot az ECTE akkreditálta. E program szintje megfelel a hivatásos szolgálati alapszakképzés (BTh) első két évének.

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI, ELÉRNI KÍVÁNT EREDMÉNYE

  • alapjaiban ismerik a Szentírást (CN1)*,és a keresztyén hitet, különösen wesleyánus szemszögből (CN2), alapos ismerettel és világos látással rendelkeznek az egyház küldetését illetően (CN3),;
  • értik a gyülekezet missziós látásmódját (CN3), valamint az egyháznak a világgal és annak lakóival kapcsolatos feladatait (CT3);
  • rendelkeznek a hatékony szolgálathoz (CN4) és az emberekkel való foglalkozáshoz (CN5) szükséges alapvető ismeretekkel;
  • birtokában vannak az ahhoz szükséges alapvető készségeknek, hogy értelmezzék a Szentírást (CP1), és hatékonyan kommunikáljanak (CT1) különböző kulturális közegekben (CT2);
  • rendelkeznek az ahhoz szükséges alapvető készségekkel, hogy világosan kommunikáljanak az emberekkel (CP2), vezessenek másokat (CP3), és lelkipásztori gondozásban részesítsék az embereket (CP4);
  • saját életükben alkalmazni tudják a keresztyén ismereteket (CH1);
  • a lelki fegyelem különböző területeinek megismerése révén (CH4) mindennapi életük (CT4) és személyiségük (CH2) minden területén növekednek a szent életre való törekvésükben;
  • növekvő önismerettel rendelkeznek (CH5), és Isten szolgáiként részt vesznek az ő e világi missziójában (CH3).

ALAPKÖVETELMÉNYEK

  • Csak a sikeresen befejezett és lezárt kurzusok számítanak az eredménybe.
  • A hallgatóknak legalább minimum 120 kreditet kell teljesíteniük a következő felosztásban:

Klaszter

Kurzus

ECTS kredit

A. Biblia
25 kredit

Bevezetés az Ószövetségbe
Bevezetés az Újszövetségbe
A bibliai tanulmányok alapjai
Mózes öt könyve vagy Ószövetségi próféták
Szinoptikus evangéliumok vagy Páli irodalom

5
5
5
5
5
B. Teológia, hagyomány, identitás
23 kredit

Bevezetés a teológiába
Szentség és identitás
Keresztyén doktrínák
A Názáreti Egyház történelme és alkotmánya
Egyháztörténelem
Keresztyén etika

3
3
6
3
5
3
C. Isten missziója, egyház, hivatás
23 kredit

Isten missziója és az egyház
Hivatás és személyes szolgálat
Lelki formálódás
Mentori program
Evangelizáció és gyülekezet
Kultúrák közötti misszió
Hitoktatás
Keresztyén istentisztelet 

3
2
3
2
3
4
3
3
D. Szolgálati készségek
19 kredit

Választható kurzusok:
Igehirdetés
Pasztorológia;
Az ifjúság- és családszolgálat alapjai;
Gyülekezetvezetés
Praktikum
Szakmai gyakorlat, legáció
Szolgálati integráció
Választható kurzusok:
Praktikum(ok)/szakmai gyakorlat(ok)

10

 

1
3
3

2

E. Tanulási készségek és általános tanulmányok
10 kredit
 

EuNC-orientáció
Tanulmányi készségek elsajátítása 
Nyelv és írásbeli kifejezőkészség
Az ember növekedése és fejlődése
Interperszonális kommunikáció

0
2
3
3
2

Választható tárgyak 

 

20

Összesen 

 

120