Leírás

A program 180 kreditet ad és a Keresztyén Szolgálat oklevélre épül. Mélyebb betekintést ad a teológia tudományába, és annak a modern társadalomban végzett keresztyén szolgálat gyakorlati alkalmazásába. A hallgatók szolgálati készséget fejlesztő gyakorlati tevékenységekbe vesznek részt, valamint kritikai észrevételeket tesznek azért, hogy saját tapasztalataikból tanulhassanak, hogy levonhassák a megfelelő következtetéseket korunk társadalmi problémáival kapcsolatban.

Ezt a programot nem minden oktatási központ tudja biztosítani és oktatása nem minden nyelven folyik. Konkrét információ az adott oktatási központtól kérhető.

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI, ELÉRNI KÍVÁNT EREDMÉNYE:

 • Az alkalmazott teológia diplomáját megszerző hallgatók
 • mélyebb Szentírási (CN1) ismeretre tesznek szert és alaposabban megismerik a keresztyén hit egyes elemeit - különösen wesleyánus szempontból - (CN2). Alapszintű egyháztörténelmet tanulnak (CN3).
 • alaposabban megismerik az egyház küldetését (CN3), valamint világosabb látást kapnak az egyház világgal és annak lakóival kapcsolatos felelősségéről CT3).
 • részletesebb ismeretekre tesznek szert, melyek hozzájárulnak az eredményesebb szolgálathoz (CN4) és ahhoz, hogy az emberekkel jobban tudjanak törődni (CN5).
 • olyan módszereket sajátítanak el, melyek segítségével jobban tudják értelmezni a Szentírást (CP1), hatékonyabban kommunikálnak (CT1) és magabiztosabban eligazodnak különböző kultúrák között (CT2).
 • világos kommunikációs készségeket sajátítanak el (CP2), mely jó alapot teremt arra, hogy jobb vezető váljon belőlük (CP3) és jobban tudják végezni a pásztori feladatokat (CP4).
 • olyan készségekre tesznek szert, melyekkel személyes életükben jobban tudják alkalmazni a keresztyén életfelfogást (CH1).
 • mindennapi életük különböző területein növekednek a megszentelődésben (CT4), személyiségükben érettebbé válnak (CH2) miközben a szellemi élet különböző gyakorlati területeit megvalósítják (CH4).
 • egyre jobban megértik, hogy kik is ők valójában (CH5) és mit jelent olyan szolgáknak lenni, akik Isten világra szóló elhívásának részesei (CH3).
 • a Biblia és a teológia szerint (CP5, CP6) helyesebben értelmezik majd és jobban meg tudják majd ítélni jelen korunk társadalmi problémáit
 • a tanultakat jobban át tudják majd ültetni a gyakorlatba (CP4), és helyesebben ítélik meg saját tapasztalataikat és azok hasznát (CP5, CP6).

ALAPKÖVETELMÉNYEK, A VÉGZÉS FELTÉTELEI

 • Csak a sikeresen lezárt kurzusok számítanak be az eredménybe.
 • A hallgatóknak minimálisan legalább 180 kreditet kell teljesíteniük a következő felosztásban:

Klaszter

Kurzus

ECTS Kredit

A. Bible
35 kredit

Bevezetés az Ószövetségbe
Bevezetés az Újszövetségbe
A bibliai tanulmányok alapjai
Mózes öt könyve és/vagy Ószövetségi próféták
Szinoptikus evangéliumok és/vagy Páli levelek
Választott tárgyak

5
5
5
5
5
10
B. Teológia, hagyomány, identitás
29 kredit

Bevezetés a teológiába
Szentség és identitás
Keresztyén doktrínák
A Názáreti Eh. történelme és egyházrendje(*a hallgató egyházának történelme/egyházrendje)
Egyháztörténelem
Keresztyén etika
2 választott tárgy

3
3
6
3

5
3
6

C. Isten missziója, egyház, hivatás
30 kredit

Isten missziója és az Egyház
Küldetés és személyes szolgálat
Lelki formálódás
Mentori program
Evangelizáció és gyülekezet
Misszió más kultúrákban
Hitoktatás
Egyházzene
Lelki szolgálók holisztikus egészsége
1 választott tárgy

3
2
3
3
3
3
4
3
3
3

D. Szolgálati készségek
29 kredit

Szabadon választható kurzusok: Igehirdetés; Az ifjúság- és családszolgálat alapjai; Pasztorológia
Gyülekezetvezetés
Praktikum
Szakmai gyakorlat, legáció
Szolgálati integráció
Összefoglaló, végzősök záró kurzusa
Szabadon választható további praktikum, szakmai gyakorlat(ok), legáció, Teológiai reflexió

 

15
1
3
3
5

2

E. Tanulási készségek és általános tanulmányok
13 kredit
  

EuNC orientáció
Tanulmányi készségek elsajátítása 1
Tanulmányi készségek elsajátítása 2
Az ember növekedése és fejlődése
1 választott tárgy
Interperszonális kommunikáció

0
3
2
3
3
2
Szabadon választható tárgyak   18

Összesen

  180